Regulamin

§1

1.Szkoła brydża Szlem (zwana dalej Szkołą) jest reprezentowana przez Marcina Osmańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 3mwebsites Marcin Osmański, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8393163179, REGON 363173707.
2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
3. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonanie zakupu usług z zakresu szkoleń i coachingu. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi szkoleniowe i coachingowe świadczone w serwisie, za wyjątkiem promocji, programów lojalnościowych i innych opisanych w pkt 11, które w wypadku ich organizowania będą posiadały odrębne regulaminy.
4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
5. Płatność za usługi Szkoły może być dokonana w formie:
a) gotówkowej bezpośrednio przed pierwszymi zajęciami,
b) kartą kredytową lub debetową online,
c) przelewu z konta bankowego,
d) przelewu internetowego.
6. Umowa sprzedaży online pomiędzy Kupującym, a Szkołą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie www.szlem.edu.pl:
a) wypełnienia poprawnych danych Kupującego,
b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą,
d) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
7. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
8. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
9. Bilety pozostają własnością Szkoły brydża do czasu odnotowania przez Szkoły brydża potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
10. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 2 godzin od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
11. Płatności online za bilety obsługiwane są przez PAYPRO S.A., z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy24.pl.
12. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PYPRO S.A.
13. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
14. Aby otrzymać fakturę należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję – Faktura – oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
15. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Szkołę.
16. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
17. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust.16 Szkoła prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny.
18. Szkoła zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
19. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§2
Zasady uczestnictwa w szkoleniu

1. Uczestnicy wszystkich szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Szkołę oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
2. Szkoła będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń.
3. Szkoła nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej logotypu, firmy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
4. Uczestnicy, którzy ukończyli lat 9, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach przez Szkołę wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.
5. Szkoła i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym Uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy.

§3
Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

1. W przypadku, gdy kurs nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Szkoły, Szkoła przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
2. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, może nastąpić najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem kursu, na który zostały zakupione bilety.
3. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
4. Przebukowanie biletów na inny kurs lub wydarzenie jest możliwe najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem kursu, na który zostały zakupione bilety. Przy przebukowaniu biletów należy uwzględnić konieczność uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
5. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazane adres mailowe: brydz@szlem.edu.pl.
6. W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie ustnej, emailowej na adres: brydz@szlem.edu.pl lub przesyłając ją listem na adres Pohulanka 10/9 80-807 Gdańsk w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja winna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko – tak by Szkoła mogła zidentyfikować osobę składającą reklamację) oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

§4
Ochrona danych Kupującego

1. Poprzez wypełnienie danych w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Szkołę brydża Szlem w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Szkołę brydża Szlem wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

§5
Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione za pośrednictwem strony internetowej Szkoły brydża Szlem nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące
u dostawców dostępu do sieci Internet.
4. Kursy i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Szkoła ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie spóźnionej.
6. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie kursów.
7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej szkoły brydża Szlem.
8. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 23.08.2018r.